22 823 50 26
607 506 056, 601 801 425
Twój koszyk
0,00 zł

Twój koszyk jest pusty.

Cambridge Audio CX SeriesOnkyo TX-RZ SeriesFocal Sopra No2Heos by Denon
Start
Polityka prywatności

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie audiopolis.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Postanowienia ogólne

Sklep umieszczony na witrynie www.audiopolis.pl prowadzony jest przez firmę NOMAD Jarosław Kasperuk, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Spartańskiej 5a; Numer REGON 015670950; Numer NIP 526-211-66-28; zwanym dalej NOMAD.

Warunki dokonywania zakupów

Sklep internetowy audiopolis.pl, znajdujący się pod adresem www.audiopolis.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie produkty oferowane w sklepie audiopolis.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Do zakupów w sklepie internetowym audiopolis.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego audiopolis.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu, a w szczególności danych umożliwiających jego potwierdzenie (telefon, e-mail) oraz wybór formy płatności i przesłanie zamówienia. Przyjęcie przez sklep internetowy złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową. Wysyłając ze sklepu internetowego audiopolis.pl zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. Sklep internetowy audiopolis.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszych 2 dniach roboczych następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Firma NOMAD zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionego zamówienia lub którego nie może zrealizować z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Zamówienia będą odrzucane, jeśli:

  • zamówienie nie zostanie potwierdzone przez zamawiającego w ciągu 24 godzin
  • nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości w ciągu 14 dni
  • przesyłka nie zostanie odebrana

Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia związane z asortymentem lub danymi osobowymi do momentu wysyłania towaru. Zmiany należy sygnalizować pisemnie na adres e-mail info@audiopolis.pl. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym audiopolis.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (wartość brutto). Firma NOMAD zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone drogą e-mailową lub telefoniczną.

Firma NOMAD prowadząca sklep internetowy audiopolis.pl, na zakupione towary oraz koszty przesłania wystawia dokument sprzedaży – paragon fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego jej wystawienia. Składając zamówienie Zamawiający upoważnia firmę NOMAD do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. Dowód sprzedaży (paragon fiskalny, faktura VAT) stanowi podstawę do przyjęcia towaru do reklamacji.

Koszta przesłania

Do każdego zamówienia doliczane są koszta przesłania. Ich wysokość podawana jest przy zamówieniu. Kwota ta uzależniona jest od formy płatności (przelew lub płatność przy odbiorze) oraz wybranej formy transportu. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (www.poczta-polska.pl) lub przez firmę przewozową Siódemka (www.siodemka.com). W przypadku odbioru towaru w siedzibie firmy NOMAD kosztów przesłania nie dolicza się.

Warunki dostawy zamówień

Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej Siódemka oraz Poczty Polskiej. Firma NOMAD zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, a jego zamówienie zostanie zaakceptowane zostanie on powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek bankowy firmy NOMAD wpłyną odpowiednie środki.

Zamówiony towar wysyłany jest na wskazany przez zamawiającego adres w ciągu 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia płatnego przy odbiorze lub 5 dni roboczych od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy firmy NOMAD dla zamówień opłacanych przelewem.

W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeśli zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu realizacji może on całkowicie lub częściowo zrezygnować ze złożonego zamówienia. Fakt ten winien być potwierdzony pisemnie i przesłany e-mailem na adres info@audiopolis.pl.

W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli firmę NOMAD telefonicznie pod numerem 022 823 50 26.

Zamówienie można odebrać w siedzibie firmy NOMAD od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym lub e-mailowym kompletacji zamówienia. O zamiarze odbioru należy poinformować przy składaniu zamówienia.

Reklamacje i gwarancje

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego. Zakupione i dostarczone towary są objęte gwarancją producenta i/lub importera i/lub dystrybutora i/lub sprzedawcy i obowiązują na terenie Polski. Okres gwarancji podany jest w opisie zamawianego towaru. Jeśli nie ma takiego zapisu przyjmuje się 24 miesięczny okres gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w druku gwarancji wystawianej przez gwaranta oraz na życzenie mogą zostać przedstawione przed zakupem/zamówieniem.

Jeżeli zakupiony towar będący na gwarancji firmy NOMAD posiada wady techniczne, należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy oraz po ustaleniu szczegółów reklamacji odesłać z opisem wady oraz paragonem fiskalnym/fakturą VAT do siedziby firmy. Zgłoszenia przyjmowane są pisemnie e-mailem info@audiopolis.pl. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, klient ma prawo żądać naprawy lub jeśli zachodzi konieczność, wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę (w pierwszej kolejności) albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Firma NOMAD ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Reklamacje związane z obsługą zamówień prosimy kierować e-mailem, faksem lub listownie do firmy NOMAD firmy koordynującej działania sklepu internetowego audiopolis.pl.

Zwroty zakupionych towarów

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 1 w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Czyni się to składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres NOMAD lub e-mailem info@audiopolis.pl. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie w przypadku towaru nieużywanego oraz gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia od umowy należy towar należycie zapakowany odesłać na własny koszt na adres firmy NOMAD 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 5a. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (uprzednio przesłane) oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży (paragon fiskalny lub fakturę VAT) w oryginale. Sklep w ciągu 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeśli wszystkie warunki zwrotu towaru, odstąpienia od umowy zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru, nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez NOMAD zwróconego towaru, poprzez przelew z rachunku bankowego na wskazane przez Zamawiającego konto lub w gotówce w siedzibie firmy. Jeśli do zakupu została dołączona faktura VAT wystawiona zostaje faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta Pocztą Polską listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu jej w ciągu 7 dni roboczych NOMAD dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.

Firma NOMAD nie przyjmuje przesyłek płatnych przy odbiorze.

Postanowienia końcowe

Firma NOMAD zastrzega sobie prawo do:

  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego, także w ciągu dnia,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
  • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info@audiopolis.pl lub listownie do siedziby firmy.

Firma NOMAD Jarosław Kasperuk zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Umieszczając opisy produktów NOMAD dokłada wszelkich starań, aby dane te były aktualne i zgodne z prawdą zastrzega sobie jednak prawo do pomyłek i błędów w tekście. W opisach, specyfikacjach towarów umieszczonych na stronach sklepu audiopolis.pl wykorzystywane są dane publikowane przez producentów, dystrybutorów, dostawców. Firma NOMAD nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane tych informacji, lub nagłą ich zmianę. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy, właściwości towaru i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W celach identyfikacji przedmiotów mogą być wykorzystywane zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich właścicieli.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu audiopolis.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki lub w momencie odbioru towaru w siedzibie firmy NOMAD. Podobnie ceny do momentu ich potwierdzenia/odbioru mają charakter jedynie informacyjny, a zestawienie towarów nie stanowi wiążącej oferty handlowej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@audiopolis.pl Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub listownie i telefoniczne na adres:

NOMAD Jarosław Kasperuk 
02-637 Warszawa ul. Spartańska 5a 
tel./fax 022 823 50 26

e-mail: info@audiopolis.pl

HDMI
DVI
Display Port
Optyczne
RCA
VGA
SVHS (SVideo)
Scart
Antenowe
XLR (canon)
Do subwooferów
Mini jack 3,5 mm
Duży jack 6,3 mm
FireWire, DV, iLink, IEEE1394
BNC
USB
UTP/FTP
Zasilające
Głośnikowe
Mikrofonowe
"NOMAD"
ul. Spartańska 5a
02-637 Warszawa


NIP: 526-211-66-28
Regon: 015670950
tel/fax: 22 823 50 26
tel. kom: 601 801 425
tel. kom: 607 506 056
info@audiopolis.pl

Wpis do EDG prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy: 104194
Zapraszamy codziennie
poniedziałek - piątek
w godz.: 9.00 - 19.00
oraz w soboty
w godz.: 10.00 - 15.00

Zobacz mapę dojazdu
Numer naszego rachunku bankowego do dokonywania wpłat:
mBank - Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A.
69 1140 2004 0000 3602 3415 3529
Wszystkie materiały zawarte na stronach witryny "audiopolis.pl" są własnością firmy NOMAD z siedzibą w Warszawie przy ulicy Spartańskiej 5a. Znaki towarowe użyte na stronie mają charakter informacyjny i należą do ich właścicieli. Jakiekolwiek formy reprodukcji oraz modyfikacji materiałów zawartych na stronach witryny "audiopolis.pl" są zabronione i chronione prawem autorskim. Firma NOMAD rezerwuje sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń w dowolnie wybranym terminie. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym "audiopolis.pl" oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
Copyright 2012 : "NOMAD" Oprogramowanie
Sklepy internetowe